حرف ز اسم حيوان نبات جماد بلاد

.

2023-03-22
    اعراب ص اف ات و ي ق ب ض ن